طریقه جستجوی مقاله در سامانه

ju  در زیر لگوی نشریه، مقالات آخرین شماره در گزینه "شماره جاری" قابل دسترسی است.

ju  شماره های پیشین نشریه از اولین شماره تا آخرین دوره در زیر لگوی نشریه قابل دسترسی است.

ju  در نوار ابزار بالای صفحه روی گزینه "مرور" کلیک کنید. گزینه "نمایه نویسندگان" را انتخاب کنید. نام نویسندگان مقالات به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است:

https://jacb.ut.ac.ir/author.index?vol=0

ju  در نوار ابزار بالای صفحه روی گزینه "مرور" کلیک کنید. گزینه "نمایه کلیدواژگان" را انتخاب کنید. کلیدواژه های مقالات منتشر شده و مقالات آماده انتشار به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است:

https://jacb.ut.ac.ir/keyword.index?vol=0

 ju  این سامانه شامل 141 نشریه و تعداد 28885 مقاله منتشر شده می باشد که 97 نشریه آن علمی – پژوهشی است. کادر "جستجو در مقالات" که در صفحه اصلی قابل مشاهده می باشد، بسیار کاربردی است و دسترسی به مقالات را آسان می کند. به عنوان مثال، کلمه "زیتون" را در این بخش تایپ کنید. تعداد 64 مقاله منتشر شده در کل نشریات دانشگاه تهران قابل دسترسی خواهد بود. استفاده از این گزینه، برای جستجوی مقالات براساس نام نویسندگان و یا کلیدواژه ها بسیار کاربردی است:

 https://journals.ut.ac.ir/