همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

نوید یزدانی

باغبانی - فیزیولوژی پس از برداشت استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

n.yazdani@ut.ac.ir
+98 21 360 410 89

مدیر اجرایی

رضوانه مومنی

کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناس پژوهشی، معاونت پژوهشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

abujournal@ut.ac.ir
+98 21 36040904 & 36040746