به نژادی گیاهان زراعی و باغی (JACB) - واژه نامه اختصاصی