بررسی تأثیرات BAP، Kin و GA3 بر نوساقه‏ زایی و تأثیرات IAA و زغال فعال بر ریشه ‏زایی گیاه لیسیانتوس (Eustoma grandiflurom) در شرایط درون‌شیشه‏ ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس‌

2 دانشیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس‌

4 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ملایر

چکیده

گیاه لیسیانتوس، یکی از 10 گل شاخه‌بریدۀ برتر دنیا محسوب می‏شود. با توجه به محدودیت‏های روش‏های ازدیاد سنتی، کشت درون‏شیشه‏ای برای تکثیر و تولید انبوه این گیاه مطلوب است. در این پژوهش‌ به‌منظور بهینه‏سازی ازدیاد درون‌شیشه‏ای این گیاه، آثار تنظیم‏کننده‏های رشد بر نوساقه‏زایی و ریشه‏زایی نوساقه‏های تولید‌شده از کشت ریز‏نمونه‏های گرهی بررسی شدند. در بررسی نوساقه‏زایی، تأثیر غلظت‏های مختلف هورمون‏های BAP و Kin با استفاده از محیط کشت پایۀ MS و به‌‌صورت آزمایش‏های جداگانه و در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شدند. غلظت 5/0 میلی‌گرم در لیتر  BAP با میانگین 4 نوساقه در هر ریزنمونه، بهترین تیمار بوده است. همچنین در این پژوهش اثر تلفیقی دو هورمون BAP و GA3 بر نوساقه‏زایی به‌صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. نتایج این آزمایش نشان داد که تیمار حاوی 2/0 میلی‌گرم در لیتر GA3 و 5/0 میلی‌گرم در لیتر  BAP بهترین تیمار از نظر کیفیت و تعداد نوساقه‏‌ها بود (17 نوساقه در هر ریزنمونه)، ضمن اینکه حضور GA3 سبب بهبود ارتفاع نوساقه‌ها شد. نوساقه‏های تولید‌شده در این تیمار، به‌منظور بررسی ریشه‏زایی، به محیط کشت MS حاوی غلظت‏های متفاوتی از هورمون IAA (0، 2/0، 5/0 و 1 میلی‌گرم در لیتر) و زغال فعال (0 و 3 گرم در لیتر) منتقل شدند. محیط کشت MS حاوی 1 میلی‌گرم در لیتر از IAA و بدون زغال فعال با میانگین 75/2 ریشه در هر ریزنمونه، به‌منزلۀ بهترین تیمار برای ریشه‏زایی نوساقه‏ها تعیین شد.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of the BAP, Kin and GA3 on the in vitro shoot regeneration and effects of the activated charcoal and IAA on in vitro rooting in lisianthus plant (Eustoma grandiflurom)

نویسندگان [English]

  • Rooholah Jafari 1
  • Ahmad Moieni 2
  • Ghasem Karimzadeh 3
  • Zahra Movahedi 4
1 M.Sc., Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Lisiantus is introduced among the 10 top cutting flowers in the world. Micropropagation can be used in this plant because of some problems in traditional propagation. In this research, the effects of the growth regulators on the in vitro shoot regeneration and rooting of the shoots obtained from nodal explants were investigated. The effects of the different concentrations of BAP and Kin on shoot regeneration in MS medium were investigated according to a completely randomize design (CRD) in the independent experiments. The results indicated that the use of 0.5 mg l-1 BAP was the best treatment for shoot regeneration (4 shoots per explant). In the next experiment, the interaction of BAP and GA3 on shoot proliferation were investigated according to a factorial experiment based on CRD. The results showed that the best shoots in terms of quality and quantity (17 shoots per explant) were obtained in MS medium supplemented with 0.5 mg l-1 BAP and 0.2 mg l-1 GA3. The shoots produced in this treatment were transferred to MS medium containing different concentrations of IAA (0, 0.2, 0.5 and 1 mg l-1) and activated charcoal (0 and 3 g l-1) to investigate the shoot rooting. MS medium supplemented with 1 mg l-1 IAA and without activated charcoal was determined as the optimum medium for shoot rooting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lisiantus (Eustoma grandiflorum)
  • Micropropagation
  • rooting
  • Shoot regeneration
1. خوشخوی م (1377) فنون کشت بافت گیاهی برای گیاهان باغبانی (ترجمه). انتشارات دانشگاه شیراز.
2. حاج‏نجاری ح (1373) ریز ازدیادی. انتشارات مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع.
3. Cachita C and Craciun C (1990) Ultrastructural studies on some ornamentals. Ammirato, P. Evans, D. A. Sharp, WR. Bajaj, YPS. Handbook of plant cell culture. McGraw-Hill, New York. 5: 57-94.
4. Edwin FG, Hall MA and De Klerk GJ (2008) Plant Propagation by tissue culture. Springer, Dordrecht, The Netherlands, 479 pp.
5. Evans DA and Bravo JE(1995) Phenotypic and genotypic stability of tissue cultured plants. Zimmerman, RH. Tissue culture as plant production system for horticultural crops. Dordrecht, The Netherlands: Martinus Nijhoff. 7:73-94.
6. Hajime F, Matsubara C and Norihiro S (1990) Shoot regeneration from the roots of Prairie gentian (Eustoma grandiflorum). Plant Tissue Culture Letters. 7: 11-13.
7. Halevy AH and Kofranek AM (1984) Evaluation of lisianthus as a new flower crop. HortScience. 19: 845-847.
8. Hecht M, Ecker R, Ran S and Watad AA (1994) Differential expression in vitro of heterosis in lisianthus (Eustoma grandiflorum) at variousbenzyladenine and gibberellic acid levels. In Vitro Cellular and Developmental Biology-Plant.30: 136-139.
9. Ichimura K and Korenaga M (1998) Improvement of vase life and petal color expression in several cultivars of cut Eustoma flowers using sucrose with 8-hydroxyquinoline sulfate. Bulletin of NationalResearchInstitute ofVegetables, Ornamental Plants & Tea, Japan. 13: 31-39.
10. Kee PY and Eun JH (2000) Cytokinins, auxins and actived charcoal affectes organogenesis and anatomical characteristics of shoot-tip cultures of lisianthus [Eustoma Grandiflorum (RAF.) Shinn] In Vitro Cellular and Developmental Biology-Plant. 36: 128-132.
11. Kunitake H, Nakashima T, Mori K, Tanaka M and Mii M (1995) Plant regeneration from mesophyll protoplast of lisianthus ( Eustoma grandiflorum ) by adding activated charcoal into protoplast culture medium Plant, Cell, Tissue and Organ. Culture 43: 59-65.
12. Roh SM and Lawson RH (1988) Tissue culture in the improvement of Eustoma. HortScience. 23: 658.