کلیدواژه‌ها = کلروفیل‌
تاثیر محیط کشت ریزنمونه و سیتوکینین‌های مختلف در ریزازدیادی کاج مطبق (Araucaria excelsa R.)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-12

میترا تقی پور؛ رحیم حداد؛ مریم قنادنیا