نویسنده = ���������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تحمل به تنش شوری اکوتیپ‎های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-94

عصمت خاکسارنژاد؛ محمد ضابط؛ علی ایزانلو؛ محمد حسن سیاری