نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر محیط کشت ریزنمونه و سیتوکینین‌های مختلف در ریزازدیادی کاج مطبق (Araucaria excelsa R.)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-12

میترا تقی پور؛ رحیم حداد؛ مریم قنادنیا