نویسنده = ������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین آلل‌های S خودناسازگاری و روابط بین آنها در نتاج F1 حاصل از تلاقی دو رقم فندق (Corylus avellana L.)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-105

علی رضا قنبری؛ علی رضا طلایی؛ جووانی می