نویسنده = ���������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ ژنتیکی دو گونۀ وحشی زعفران با استفاده از صفات مورفولوژی و نشانگر مولکولی RAPD

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 105-118

بیتا خوانساری نژاد؛ محمدرضا حسندخت؛ وحیده ناظری