نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تنش ‏های سرمایی، گرمایی و شیمیایی در القای آندروژنز در گیاه زینتی لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-12

محمد مهدی فخرائی؛ مصطفی عرب؛ مهران عنایتی شریعت پناهی