دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-135 (بهار و تابستان) 
2. بررسی تنوع ژنتیکی و تحلیل عاملی برای عملکرد و برخی ویژگی های مورفولوژیکی در رقم‌های توت فرنگی

صفحه 13-26

اسماعیل عرب طاژان دره؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد کرمی


4. بررسی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپ‏ های امیدبخش جو با استفاده از شاخص‏ های حساسیت و تحمل به تنش

صفحه 39-55

زهراسادات طاهری پورفرد؛ علی ایزدی دربندی؛ حبیب اله قزوینی؛ محسن ابراهیمی؛ سید محمد مهدی مرتضویان


6. مقایسه عملکرد و سایر صفات زراعی در ژنوتیپ های گندم دوروم در منطقۀ اصفهان

صفحه 69-77

سمیرا آقایی؛ عنایت‏ اله توحیدی ‏نژاد؛ مهدی نصراصفهانی


7. ارزیابی تحمل به تنش شوری اکوتیپ‎های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

صفحه 79-94

عصمت خاکسارنژاد؛ محمد ضابط؛ علی ایزانلو؛ محمد حسن سیاری


10. ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس اکوتیپ‌های مختلف گونه‌های سالویا در جنوب غرب ایران

صفحه 125-135

بهناز سعادت‌جو؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ کرامت الله سعیدی؛ حمزه علی شیرمردی


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-266 بهار و تابستان 1394، صفحه 1-135