دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 119-260 (پاییز و زمستان) 
3. مطالعۀ تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم با استفاده از نشانگرهای RAPD

صفحه 129-138

علی رضا پورمحمد؛ مجید شکرپور؛ عزت اله اسفندیاری


6. اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد،کارایی مصرف آب و شاخص برداشت ارقام کنجد (Sesamum indicum L.)

صفحه 171-183

یاور درگاهی؛ علی اصغری؛ علی رسول زاده؛ خدیجه آقایی فرد؛ مریم احمدیان


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1393، صفحه 119-260 بهار و تابستان 1393، صفحه 1-118