نویسنده = ������������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه‌وتحلیل‌های آماری چندمتغیره صفات وابسته به عملکرد دانه در ارقام کلزای بهاره

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-103

محمد مرادی؛ مهدی سلطانیحویزه