نویسنده = بهمن زاهدی
بررسی تنوع ژنتیکی توده‏ های بومی کدوی شمال غرب ایران از نظر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 107-123

داود مردان زاده؛ بهمن زاهدی؛ رضا درویش زاده