نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر بی‌کربنات آب آبیاری بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک شش پایه رویشی سیب

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-15

علی ایمانی؛ مجتبی سلیمی؛ ابراهیم هادوی


2. بررسی میزان سازگاری در تلاقی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف بادام با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 213-225

مهدی فلاح؛ یاور شرفی؛ موسی رسولی؛ علی ایمانی