نویسنده = مجید نوروزی
ارزیابی لاین های خالص نوترکیب گندم نان از نظر برخی صفات زراعی و مورفولوژیکی

دوره 3، شماره 2، آذر 1394، صفحه 137-150

مهدی تقی‌زادگان؛ مجید نوروزی؛ سعید اهری زاد