نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم با استفاده از نشانگرهای RAPD

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 129-138

علی رضا پورمحمد؛ مجید شکرپور؛ عزت اله اسفندیاری