نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. برآورد ترکیب‌پذیری و عمل ژن در برخی صفات زراعی لاین های آفتابگردان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 201-213

عباس رضایی زاد؛ پرستو عدالتی؛ علی اطمینان


2. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در برخی ژنوتیپ‏ های کلزا با استفاده از روش‏ های آماری چندمتغیره در دو شرایط رطوبتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-45

مهدی کاکایی؛ علیرضا زبرجدی؛ علی مصطفایی؛ عباس رضایی زاد